Den modige handlingen - sivil ulydighet

Gandhi pekte ut tre mulige reaksjoner på undertrykkelse og urettferdighet. Den ene beskrev han som pysenes måte: ”Å akseptere uretten og løpe vekk fra den.” Den andre måten var å stå opp og kjempe ved bruk av våpen. Gandhi sa ”Dette er bedre enn å akseptere eller å løpe vekk”. Men den tredje måten, sa han ”var den beste av alle og krevde mest mot og stå opp og kjempe utelukkende bare med ikke-voldelige metoder”.

Når en myndighet bryter sine egne lover – rettighetene som innbyggerne er garantert av sitt lovverk, når en myndighet bryter internasjonal lov, spesifikt bryter internasjonale kontrakter og avtaler den har signert og bekreftet og dermed godtatt å overholde – er det at folket selv har retten, samt ansvaret, til å opprettholde loven selv. Historien om sivil ulydighet er holdt i hevd i tekstene av Henry Thoreau og i lederskapet til Frederick Douglas, Mahatma Gandhi, Martin Luther King og Nelson Mandela. De lærer oss at når en nasjon bryter loven og tramper på menneskers rettigheter, er det pålagt folket selv at de ikke aksepterer uretten og at de ikke sloss med våpen, men sloss ensidig med bruk av ikke-voldelige metoder.

Jiangs regime fortsetter i dette tilfelle med å bryte paragraf 35 i Kinas grunnlov, som garanterer innbyggerne i Kina ytringsfrihet, pressefrihet, rett til sammenkomster, rett til å assosiere seg og demonstrere. Jiangs regime fortsetter også å bryte paragraf 36 (religionsfrihet), paragraf 37 (frihet fra ulovlig arrestasjon og internering), paragraf 38 (retten til personlig verdighet og frihet fra ærekrenkende falske siktelser og anklager), paragraf 41 (frihet til å åpent kritisere statlige embetsmenn for lovbrudd og pliktforsømmelse). Jiangs regime bryter alt dette i en kampanje med terror og vold som åpent har sitt mål å fysisk eliminere alle personer som nekter å gi opp sin tro på prinsippene (*) i Falun Gong. Jiangs regime fortsetter å bryte paragraf 16 (rett til å bli sett på som en person fremfor loven), paragraf 18 (tankefrihet, religionsfrihet og overbevisning), paragraf 19 (oppmuntre til diskriminering basert på religiøs eller spirituell tro), paragraf 21 (rett til fredfull forsamling), 22 (frihet til å assosiere seg), i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, stadfestet av folkets republikk i Kina i 1998. Det er et år etter at de godkjente Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jiangs regime fortsetter å bryte politilover, fengselslover, kriminallover og rettspleielover- inkludert rettssikkerhetsgarantien for Falun Gong utøvere i kina.

Falun Gong advokater i USA applauderte ved disse edle og modige handlingene og spør kinesiske myndigheter om å stoppe forfølgelsen av Falun Gong.


(*) Prinsippene i Falun Gong er; Sannhet, Medfølelse og Toleranse.


Kinesisk versjon tilgjengelig på http://minghui.ca/mh/articles/2004/11/23/89864.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a23292-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.